Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
MÜBADELE İLANI
22.12.2016  

T.C.

ESKİŞEHİR VALİLİĞİ

Emniyet Müdürlüğü

 

MÜBADELE İLANI 

            Aşağıda özellikleri belirtilen araçlar bedeli karşılığı Emniyet Müdürlüğümüzün belirleyeceği taşıt ve/veya malzemelerin mübadele işi yapılacaktır.

              1-İhaleyi yapan idarenin adı, adresi, faks ve telefon numarası:

 Eskişehir Emniyet Müdürlüğü, Lojistik Şube Müdürlüğü, Esentepe Mahallesi, Çevre Yolu  No.:378 Tepebaşı-Eskişehir Tel:222 2302773-6425  Faks: 222 310 31 77

              2-İhalenin adı, niteliği, türü, miktarı:

            4645 Sayılı Kanun gereği kamu taşınır malların mübadelesi, 15 adet taşıt   151.000,00-TL. dan başlayan kapalı zarfla verilen tekliflerin değerlendirilmesi sonucu en yüksek teklif miktarı üzerinden sözlü olarak açık artırmaya geçilecektir.

            3-Mübadele Karşılığı Alınacak Mala İlişkin Özellikler:

            İdarenin belirleyeceği özellikte taşıt ve/veya malzeme alınacaktır.

            4-Değer Tespit Komisyonunu Belirlediği Tahmini Bedel: 151.000,00-TL.

            5-Geçici Teminat Tutarı:9060,00 TL.

            6-Mübadelenin Nerede, Hangi Tarih ve Saatte Yapılacağı:

       Esentepe Mahallesi, Çevre Yolu  No.:378 Tepebaşı-Eskişehir Lojistik Şube Müdürlüğünde Tepebaşı/Eskişehir adresindi 23/12/2016 günü saat 11.00 da yapılacaktır.

             7-Mübadele Konusu Belgeler:

         Şartname ve ekleri , Esentepe Mahallesi, Çevre Yolu  No.:378 Lojistik Şube Müdürlüğü Tepebaşı-Eskişehir adresinde görülebilir. Mübadeleye girecek isteklilerin şartnameyi Defterdarlık Muhasebe Müdürlüklerine yatıracakları 20,00-Tl. karşılığında Lojistik Şube Müdürlüğünden alabilirler. Mübadeleye katılabilmek için şartname almak zorunludur.

              8-Mübadele Konusu Malzemelerin Görüleceği Yer:

           Mübadele konusu verilecek mallar, mübadele ilan tarihinden itibaren ve mübadele tarihine  kadar, mesai günlerinde 08.00-17.00 saatleri arasında Polis Eğitim Merkezi Müdürlüğü yanında bulunan Kademe binasında görülebilir.                            

              9-Mübadeleyi Alan İstekli ile : Sözleşme yapılacaktır.

              10-Mübadeleye Katılacak Olanlar;

              a)  Mübadele Şartnamesi ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubunu,

              b) Verilecek mala ait tahmini bedelin % 6 dan az olmamak üzere, geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

              c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

               1) Gerçek kişi olması halinde; noter tasdikli imza beyannamesi,

            2) Tüzel kişi olması halinde; ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

   d) 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar ile organize suçlardan dolayı hükümlü bulunmadığına dair;

               1) Gerçek kişi olması halinde; kendisinin,

          2) Tüzel kişi olması halinde; Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca Anonim Şirket ise yönetim kurulu üyelerinin, Limited Şirket ise şirket müdürünün, yoksa ortaklarının tamamının, Kollektif Şirket ise ortakların tamamının, Komandit Şirkette Komandite ortakların hepsinin, Komanditer ortaklardan kendilerine şirketi temsil yetkisi verilmiş olan ortakların, Kooperatiflerde yönetim kurulu üyelerinin, Adalet Bakanlığı Adli Sicil İstatistik Genel Müdürlüğüne bağlı birimlerden alınacak adli sicil belgesi,      

   e) Mübadele tarihinden önceki altı aylık süre içinde alınmış tebligat adresini gösterir bir belgesini,

    f) Başkası adına vekil olarak mübadeleye katılanların noterden onaylı vekâletname örneğini ve tüzel kişiliği temsilen katılanların ise noterden onaylı imza sirküleri örneğini, sunmaları zorunludur.

     g) İhale dokümanın satın alındığına dair belge,

     Yukarıda istenilen belgelerin olmaması halinde, istekli mübadele dışı bırakılır.

                 İlan olunur.

 
            Araç listesi ektedir.
     
           ŞARTANAME EKİ​
           İLAN METNİ​

          
 

​​

 
 
  • Polis Radyosu
  • Kurumsal E-Posta
  • Polsan
  • Polis Eşleri Kaynaşma-Yardımlaşma Derneği Eskişehir Şubesi
  • UPEM
  • Suç Önleme Sempozyumu
  • İçişleri Bakanlığı
  • BİMER
  • KGYS ESKİŞEHİR