Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

ANASAYFA

:

cevik

Giriş

ÇEVİK KUVVET ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Adres:71 Evler Mah.Cumhuriyet Bulvarı İl Özel İdaresi Hizmet Binası Odunpazarı/ESKİŞEHİR
Tel: 237 73 03 - 0 505 318 26 24
E-Posta: eskisehircevik@egm.gov.tr

Video

Fotoğraflar

K.E.M. Fotoğrafları

ÇEVİK KUVVET ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ' NÜN GÖREVLERİ

 • Kanuna uygun toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin düzenin ve güvenliğinin sağlanmasında,

 • Kamu düzenini bozabilecek nitelikte toplumsal hareketlerin meydana gelmesi muhtemel yerlerde önleyici tedbirlerin alınmasında,

 • Grev ve lokavtlar sırasında iş yerlerinin tahribe uğramasının ve iş kaybının önüne geçilmesinde,

 • Kanuna aykırı sokak ve meydan hareketlerinin önlenmesinde,

 • Toplumsal olaylar, grev ve lokavtlar ile kanuna aykırı sokak ve meydan hareketlerinde toplumun ve kişilerin maddi veya manevi varlıklarının tecavüzden korunmasında,

 • Diğer Polis Kuvvetlerinin yetersizliği halinde her türlü tören ve gösterilerde gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasında ve düzenin sağlanmasında,

 • Çeşitli operasyonların yapılmasında, görev almak.

 İDARİ BÜRO AMİRLİĞİ

Şube müdürlüğüne gelen evrakların dağıtımını yapmak,

Günlü, acele ve gizli olan evrakı ilgili birimlere hatırlatmak ve cevaplandırmasını takip etmek,

Şubeye gelen genelgeleri çoğaltma ve tebliğ edilmesi için büro ve birliklere dağıtımını yapmak ve dosyalarında muhafaza etmek,

Giden evrakın kontrolünü yapıp gerekli kayıtları yaptıktan sonra sevk işlemlerini tamamlamak,

Şube personelinin şahsi dosyalarını tutmak ve özlük işleri ile ilgili yazışmaları yapmak

Birimler arasında koordine sağlayarak brifing dosyasını hazırlamak,

Personelin çevik kuvvet birim onayının alınmasını ve mecburi hizmet süresini tamamlayanların da genel hizmet birimlerine aktarılmasını sağlamak,

Şube faaliyetleri ile ilgili istatistikleri tutmak,

Personele kumanya verilmesi için görevli personel listesini ilgili büro amirliğine vermek ile görevlidir.

 Başa Dön

 EĞİTİM BÜRO AMİRLİĞİ

Personelin temel ve hizmet içi eğitim programlarına göre eğitimlerinin yapılmasını sağlama,

Eğitim faaliyetleri ile sosyal ve kültürel etkinliklerde yer alacak kurum içi ve dışı eğitici veya katılımcıları tespit etmek ve gerekli organizasyonları yapmak, sportif faaliyetler düzenlemek ve düzenlenen faaliyetlere personelin katılımını sağlamak,

Çevik kuvvet birimlerine yeni alımı yapılan malzeme, teçhizat, silah, araç ve gerecin tanıtımı ve kullanımı ile ilgili eğitim vermek,

Eğitimlerde kullanılmak üzere yazılı ve görsel materyalleri arşivleme, güncelleştirmek ve kullanımını sağlamak,

Yıl içerisinde yapılan eğitim çalışmalarını, meydana gelen aksaklıkları ve yapılması istenen değişiklikleri içeren değerlendirme raporunu her yıl Ekim ayı sonuna kadar Başkanlığa bildirmek,

Eğitici ve eğitim gören personel hakkında her türlü istatistikleri düzenlemek ve kayıtlarını tutmak, yapılan eğitim faaliyetleri ile ilgili istatistiki bilgileri periyodik olarak Başkanlığa göndermek,

Birim yayınları için gerekli planlamayı yapmak ve düzenli bir şekilde yürütmek,

Mesleki yayın ve haberleri takip etmek, değerlendirmek, uygun görülenleri çoğaltmak ve personelin istifadesini sağlamak,

Kurumda mesleki, ilmi ve kültürel konuları ihtiva eden kütüphane kurmak, geliştirmek ve personeli okuma alışkanlığına teşvik etmek ile görevlidir.

 

 Başa Dön

 İKMAL-BÜTÇE BÜRO AMİRLİĞİ

Satın alınacak mal ve hizmetler ile ilgili işlemlerin yapılmasını sağlamak,

Çevik kuvvet birimlerinin araç, gereç, teçhizat ve mühimmat ihtiyaç miktarını belirleme ve ilgili birimlere bildirmek,

Malzeme kayıtlarını düzenli tutmak ve zimmet karşılığı verilmesini sağlamak,

Kullanılamaz duruma gelen her türlü malzemenin demirbaş kayıtlarından düşümünün yapılmasını sağlamak,

Son kullanma süresi dolmuş veya dolmak üzere olan gaz mühimmatı, gaz maskesi ve filtrelerini eğitim amacıyla kullanılmak üzere eğitim büro amirliği hizmetine vermek,

Uygun depolama şartları oluşturmak suretiyle malzemelerin muhafazasını sağlamak,

Araç-gereç ve malzemeler ile ilgili istatistik bilgilerini periyodik olarak Başkanlığa göndermek,

Hizmet içi eğitimler için gerekli olan eğitim araç ve gereçleri temin etmek,

Kullanım sırasında kırılan, bozulan tamiri mümkün malzemeleri kullanılabilir hale getirmek,

Her türlü melbusatın temin edilmesini ve zamanında istihkak sahibi personele dağıtımını sağlamak,

Personelin maaş, ücret, tazminat, ödenek, sosyal yardım ve her türlü harcamaya ilişkin tahakkuk işlemlerini yürütmek ile görevlidir.

 

 Başa Dön

 

 KÖPEK EĞİTİM MERKEZİ BÜRO AMİRLİĞİ

Köpeklerin barınma, bakım ve beslenme ve diğer ihtiyaçlarını sağlamak

Büro hizmetlerini yerine getirmek

Toplumsal olaylarla ilgili eğitim faaliyetlerinde bulunmak

Halkın yoğun olduğu park ve mesire yerleri gibi alanlarda önleyici polislik hizmetini gerçekleştirmek amacıyla devriye hizmetlerini yürütmek,

Görev esnasında karşılaşılan asayişe yönelik suçüstü olaylara müdahale etmek ve kaçan failleri yakalamak,

Herhangi bir polisiye olay sebebiyle oluşmuş meraklı toplulukların gerektiğinde dağıtılmasını sağlamak,

İhtiyaç duyulması halinde sosyal, kültürel veya sportif faaliyetlerde toplulukların düzenini ve asayişini sağlamak

 

 Başa Dön

 

  ULAŞTIRMA BÜRO AMİRLİĞİ

Tahsis edilen araçların kayıt-tescil ve sigorta işlemleri ile mevzuata uygun olarak hizmete sevkini sağlamak,

Araçların bakım ve onarımlarını yaptırmak,

Araçları her an göreve sevk edebilecek şekilde hazır bulundurmak ve zimmetli şoförlerince kullanılmasını sağlamak,

Kullanılmaz durumda olan araçların demirbaş kayıtlarından düşümlerine ilişkin işlemleri yapmak,

Kullanımı özel ihtisas gerektiren araçlar için sürücü ve kuleci ihtiyacını belirlemek ve eğitimlerin verilmesi için gerekli işlemleri yapmak,

Personeli ve lojistik malzemeleri görev bölgelerine intikal ettirmek,

Büro Amirliği personelinin görev ve nöbet çizelgelerini hazırlamak ile görevlidir.
 

 Başa Dön

  SPOR GÜVENLİĞİ BÜRO AMİRLİĞİ

a- İl/İlçe Spor Güvenliği Kurulunun sekreterya görevini yürütmek,
b- İl/İlçe Spor Güvenliği Kurulunca alınan kararların uygulanması yönünde ilgili birimlerle koordinasyonu sağlamak,
c- İl genelinde oynanan ulusal ve uluslararası spor müsabakalarıyla ilgili,
1) İlgi (e) de kayıtlı genelge gereği, sportif müsabakalarda meydana gelen olaylara ilişkin istatistiki bilgi formlarının; (EK-2 / EK-3) olay meydana gelen her spor müsabakasından sonra spordan sorumlu Devlet Bakanlığına ve Emniyet Genel Müdürlüğü Güvenlik Dairesi Başkanlığına bildirmek,
2) 5149 sayılı Kanun’un Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 7 inci maddesinin (f) bendi gereği, sportif müsabakalarda meydana gelen olaylara ilişkin istatistiki bilgi cetvelini; (EK-1) 3 aylık periyotlar halinde 3 üncü ayı takip eden ayın ilk haftası sonuna kadar ilgili federasyona bildirmek,
3) Spor müsabakalarında taşkınlık hareketlerinde bulunan şahıslara ilişkin formu; (EK-4) yasak eylem veya fiilleri gerçekleştiren şahıs veya şahıslar hakkında il/ilçe spor güvenlik kurullarınca alınan idari kararlar doğrultusunda, eksiksiz olarak bilgisayar ortamında doldurulup, şahsın orijinal fotoğrafının ilgili forma düzenli bir şekilde yapıştırılmak suretiyle anılan Spor Güvenlik Kurulu kararından itibaren en kısa sürede Emniyet Genel Müdürlüğü Güvenlik Dairesi Başkanlığına bildirmek,
4) 5149 sayılı Kanun’un ilgili hükümleri gereğince İl/İlçe Spor Güvenlik Kurullarınca haklarında idari ceza verilen şahıslar hakkında bilgi bankası oluşturmak,
d- Sportif faaliyetlerde olaylara karışan taraftarlara, İl/İlçe Spor Güvenlik Kurulu tarafından verilen idari kararları 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümleri çerçevesinde yerine getirilmesini sağlamak,
e- 5149 sayılı Kanun’un 10. maddesi kapsamında spor kulüpleri tarafından belirlenen taraftar temsilcileri hakkında gerekli araştırmayı yaparak, (kulüpler tarafından getirilen bilgi ve belgelerin tetkiki ile daha önce 5149 sayılı Kanun’a muhalefet edip etmediği) taraftar temsilciliği mülki amirce onaylanan taraftarları anılan kanunda belirtilen birimlere bildirme, taraftar temsilcilerine ait bilgileri arşivlemek,
f- 5149 sayılı Kanun kapsamında; konusu suç teşkil eden eylemleri ve bu eylemleri gerçekleştiren şahıslar hakkında ilgili adli kolluk birimleri tarafından yapılan işlemler neticesinde, derlenecek olan bilgi ve belgeleri İl/İlçe Spor Güvenlik Kuruluna iletmek,
g- İl Emniyet Müdürlükleri kendi sorumluluk alanları içerisindeki takımların deplasman müsabakaları ile ilgili, deplasmana gidecek kulüpten temin ettikleri ( seyirci sayısı, yönetici sayısı, konaklama bilgileri, güzergah ve seyahat şekli v.b. ) bilgileri müsabakanın oynanacağı İl Emniyet Müdürlüğüne aktarmak suretiyle koordine sağlamak,
h- Avrupa Konseyince çıkarılan “En Az Bir Üye Ülkeyi İlgilendiren Uluslararası Boyutlu Maçları Bağlamında Meydana Gelecek Şiddet Eylemlerini ve Asayiş İhlallerini Önlemeye ve Bunlarla Mücadele Etmeye Yönelik Uluslararası Polisiye İşbirliği Hakkındaki Tavsiyeleri ve Tedbirleri İçeren El Kitabı”ndaki amir hükümleri uygulama ve ilgili birimlere uygulatmak için gerekli koordinasyonu sağlamak.

 

 Başa Dön

 REHBERLİK VE DANIŞMANLIK BÜRO AMİRLİĞİ

Personelin kişisel ve mesleki gelişimi ile ilgili araştırmalar yapma ve bu konularda birim amirine tavsiyelerde bulunmak,

Özellikle yeni göreve başlayan personele sosyal, ekonomik ve mesleki yaşantı konularında rehberlik faaliyetlerinde bulunmak,

Personelin beden ve ruh sağlığının korunması ve moralinin yüksek seviyede tutulması için çalışmalar yapmak,

Personelin şahsi, ailevi ve mesleki problemlerinin çözümlenmesine yardımcı olmak için gerekli rehberlik faaliyetlerinde bulunma, psikolojik danışmanlık görevini yürütme, bu konularda ihtiyaca göre eğitim faaliyetlerinin yapılmasını sağlamak,

Psikolojik danışmanlık görevini yürüten psikologla koordineli çalışma yapmak ile görevlidir

 

 Başa Dön

 • Polis Radyosu
 • Kurumsal E-Posta
 • Polsan
 • Polis Eşleri Kaynaşma-Yardımlaşma Derneği Eskişehir Şubesi
 • UPEM
 • Suç Önleme Sempozyumu
 • UTSAS Sempozyumu
 • İçişleri Bakanlığı
 • BİMER
 • KGYS ESKİŞEHİR