Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

ANASAYFA

:

cevik

Giriş

ÇEVİK KUVVET ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Adres: Ertuğrulgazi Mh. İncesu Cad. No:30 Tepebaşı/ESKİŞEHİR
Tel: 237 73 03 - 0 505 318 26 24
E-Posta: eskisehircevik@egm.gov.tr

 

 

 

Video

Fotoğraflar

K.E.M. Fotoğrafları

ÇEVİK KUVVET ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ' NÜN GÖREVLERİ

 • Kanuna uygun toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin düzenin ve güvenliğinin sağlanmasında,

 • Kamu düzenini bozabilecek nitelikte toplumsal hareketlerin meydana gelmesi muhtemel yerlerde önleyici tedbirlerin alınmasında,

 • Grev ve lokavtlar sırasında iş yerlerinin tahribe uğramasının ve iş kaybının önüne geçilmesinde,

 • Kanuna aykırı sokak ve meydan hareketlerinin önlenmesinde,

 • Toplumsal olaylar, grev ve lokavtlar ile kanuna aykırı sokak ve meydan hareketlerinde toplumun ve kişilerin maddi veya manevi varlıklarının tecavüzden korunmasında,

 • Diğer Polis Kuvvetlerinin yetersizliği halinde her türlü tören ve gösterilerde gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasında ve düzenin sağlanmasında,

 • Çeşitli operasyonların yapılmasında, görev almak.

 İDARİ BÜRO AMİRLİĞİ

Şube müdürlüğüne gelen evrakların dağıtımını yapmak,

Günlü, acele ve gizli olan evrakı ilgili birimlere hatırlatmak ve cevaplandırmasını takip etmek,

Şubeye gelen genelgeleri çoğaltma ve tebliğ edilmesi için büro ve birliklere dağıtımını yapmak ve dosyalarında muhafaza etmek,

Giden evrakın kontrolünü yapıp gerekli kayıtları yaptıktan sonra sevk işlemlerini tamamlamak,

Şube personelinin şahsi dosyalarını tutmak ve özlük işleri ile ilgili yazışmaları yapmak

Birimler arasında koordine sağlayarak brifing dosyasını hazırlamak,

Personelin çevik kuvvet birim onayının alınmasını ve mecburi hizmet süresini tamamlayanların da genel hizmet birimlerine aktarılmasını sağlamak,

Şube faaliyetleri ile ilgili istatistikleri tutmak,

Personele kumanya verilmesi için görevli personel listesini ilgili büro amirliğine vermek ile görevlidir.

 Başa Dön

 EĞİTİM BÜRO AMİRLİĞİ

Personelin temel ve hizmet içi eğitim programlarına göre eğitimlerinin yapılmasını sağlama,

Eğitim faaliyetleri ile sosyal ve kültürel etkinliklerde yer alacak kurum içi ve dışı eğitici veya katılımcıları tespit etmek ve gerekli organizasyonları yapmak, sportif faaliyetler düzenlemek ve düzenlenen faaliyetlere personelin katılımını sağlamak,

Çevik kuvvet birimlerine yeni alımı yapılan malzeme, teçhizat, silah, araç ve gerecin tanıtımı ve kullanımı ile ilgili eğitim vermek,

Eğitimlerde kullanılmak üzere yazılı ve görsel materyalleri arşivleme, güncelleştirmek ve kullanımını sağlamak,

Yıl içerisinde yapılan eğitim çalışmalarını, meydana gelen aksaklıkları ve yapılması istenen değişiklikleri içeren değerlendirme raporunu her yıl Ekim ayı sonuna kadar Başkanlığa bildirmek,

Eğitici ve eğitim gören personel hakkında her türlü istatistikleri düzenlemek ve kayıtlarını tutmak, yapılan eğitim faaliyetleri ile ilgili istatistiki bilgileri periyodik olarak Başkanlığa göndermek,

Birim yayınları için gerekli planlamayı yapmak ve düzenli bir şekilde yürütmek,

Mesleki yayın ve haberleri takip etmek, değerlendirmek, uygun görülenleri çoğaltmak ve personelin istifadesini sağlamak,

Kurumda mesleki, ilmi ve kültürel konuları ihtiva eden kütüphane kurmak, geliştirmek ve personeli okuma alışkanlığına teşvik etmek ile görevlidir.

 

 Başa Dön

 İKMAL-BÜTÇE BÜRO AMİRLİĞİ

Satın alınacak mal ve hizmetler ile ilgili işlemlerin yapılmasını sağlamak,

Çevik kuvvet birimlerinin araç, gereç, teçhizat ve mühimmat ihtiyaç miktarını belirleme ve ilgili birimlere bildirmek,

Malzeme kayıtlarını düzenli tutmak ve zimmet karşılığı verilmesini sağlamak,

Kullanılamaz duruma gelen her türlü malzemenin demirbaş kayıtlarından düşümünün yapılmasını sağlamak,

Son kullanma süresi dolmuş veya dolmak üzere olan gaz mühimmatı, gaz maskesi ve filtrelerini eğitim amacıyla kullanılmak üzere eğitim büro amirliği hizmetine vermek,

Uygun depolama şartları oluşturmak suretiyle malzemelerin muhafazasını sağlamak,

Araç-gereç ve malzemeler ile ilgili istatistik bilgilerini periyodik olarak Başkanlığa göndermek,

Hizmet içi eğitimler için gerekli olan eğitim araç ve gereçleri temin etmek,

Kullanım sırasında kırılan, bozulan tamiri mümkün malzemeleri kullanılabilir hale getirmek,

Her türlü melbusatın temin edilmesini ve zamanında istihkak sahibi personele dağıtımını sağlamak,

Personelin maaş, ücret, tazminat, ödenek, sosyal yardım ve her türlü harcamaya ilişkin tahakkuk işlemlerini yürütmek ile görevlidir.

 

 Başa Dön

 

 KÖPEK EĞİTİM MERKEZİ BÜRO AMİRLİĞİ

Köpeklerin barınma, bakım ve beslenme ve diğer ihtiyaçlarını sağlamak

Büro hizmetlerini yerine getirmek

Toplumsal olaylarla ilgili eğitim faaliyetlerinde bulunmak

Halkın yoğun olduğu park ve mesire yerleri gibi alanlarda önleyici polislik hizmetini gerçekleştirmek amacıyla devriye hizmetlerini yürütmek,

Görev esnasında karşılaşılan asayişe yönelik suçüstü olaylara müdahale etmek ve kaçan failleri yakalamak,

Herhangi bir polisiye olay sebebiyle oluşmuş meraklı toplulukların gerektiğinde dağıtılmasını sağlamak,

İhtiyaç duyulması halinde sosyal, kültürel veya sportif faaliyetlerde toplulukların düzenini ve asayişini sağlamak

 

 Başa Dön

 

  ULAŞTIRMA BÜRO AMİRLİĞİ

Tahsis edilen araçların kayıt-tescil ve sigorta işlemleri ile mevzuata uygun olarak hizmete sevkini sağlamak,

Araçların bakım ve onarımlarını yaptırmak,

Araçları her an göreve sevk edebilecek şekilde hazır bulundurmak ve zimmetli şoförlerince kullanılmasını sağlamak,

Kullanılmaz durumda olan araçların demirbaş kayıtlarından düşümlerine ilişkin işlemleri yapmak,

Kullanımı özel ihtisas gerektiren araçlar için sürücü ve kuleci ihtiyacını belirlemek ve eğitimlerin verilmesi için gerekli işlemleri yapmak,

Personeli ve lojistik malzemeleri görev bölgelerine intikal ettirmek,

Büro Amirliği personelinin görev ve nöbet çizelgelerini hazırlamak ile görevlidir.
 


 

 Başa Dön

 REHBERLİK VE DANIŞMANLIK BÜRO AMİRLİĞİ

Personelin kişisel ve mesleki gelişimi ile ilgili araştırmalar yapma ve bu konularda birim amirine tavsiyelerde bulunmak,

Özellikle yeni göreve başlayan personele sosyal, ekonomik ve mesleki yaşantı konularında rehberlik faaliyetlerinde bulunmak,

Personelin beden ve ruh sağlığının korunması ve moralinin yüksek seviyede tutulması için çalışmalar yapmak,

Personelin şahsi, ailevi ve mesleki problemlerinin çözümlenmesine yardımcı olmak için gerekli rehberlik faaliyetlerinde bulunma, psikolojik danışmanlık görevini yürütme, bu konularda ihtiyaca göre eğitim faaliyetlerinin yapılmasını sağlamak,

Psikolojik danışmanlık görevini yürüten psikologla koordineli çalışma yapmak ile görevlidir

 

 Başa Dön

 • Polis Radyosu
 • Kurumsal E-Posta
 • Polsan
 • Polis Eşleri Derneği Eskişehir Şubesi
 • İçişleri Bakanlığı
 • CİMER
 • KGYS ESKİŞEHİR