Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

ANASAYFA

:

guvenlik

Giriş
 

GÜVENLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

 
Tel        : 0 222 230 28 17 - 0 505 318 26 00 / 01 02
Adres    :Esentepe Mah. Çevre Yolu Üzeri No: 358 Tepebaşı / ESKİŞEHİR
E-Posta : eskisehirguvenlik@egm.gov.tr
 
 
 

GÜVENLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ

 

a) Toplantı ve gösteri yürüyüşü, düşünceyi açıklama ve yayma ile sendikal ve siyasal hakların yasal çerçevede kullanılması için güvenlik tedbirleri almak, ilgili birimlerle gerekli koordinasyonu sağlayarak emniyet tedbirlerinin aldırılmasını sağlamak gerektiğinde yasal işlem yapmak ve ülkemizde yapılacak seçimlerin güvenli bir şekilde gerçekleşmesi için gerekli emniyet tedbirlerini almak ve aldırmak,

b) Basın, matbaalar, küçükleri zararlı yayınlardan koruma, sinema, müzik, fikri mülkiyet suçları, yerel ve bölgesel özel radyo-televizyonlarda kamu güvenliği aleyhine yapılan yayınlarla ilgili mevzuatta öngörülen işlemleri yapmak,

c) Özel hukuk tüzel kişileri ve tüzel kişiliği bulunmayan yapılanmalar ile ülkemizde faaliyet gösteren yabancı kuruluşların terör kapsamı dışındaki kamu güvenliği aleyhine olan faaliyetlerini takip etmek ve yasalara aykırı faaliyetleri tespit edilenler ile İnkılap Kanunlarına muhalefet edenler hakkında gerekli yasal işlemleri yapmak,

ç) Bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarının gizlilik dereceli birim ve kısımları ile yurtdışı teşkilatında ve askeri, emniyet, istihbarat teşkilatlarında ve ceza infaz kurumu ve tutukevlerinde çalıştırılacak personel hakkında gerekli güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapmak,

d) Polis Vazife ve Salahiyet Kanununun 8 inci maddesinde belirtilen kendi görev alanları ile ilgili gerekli işlemleri yapmak,

e) Müzakerecilik ile ilgili işlemleri yürütmek,

f) Şubenin görev alanıyla ilgili gözaltına alınan şahıslar hakkında yasal mevzuat ve 01/06/2005 tarihli ve 25832 sayılı Resmi Gazetede Yakalama, Gözaltına Alma ve İfade Alma Yönetmeliği hükümleri kapsamında işlemleri yapmak,

g) Şube Müdürlüğünün görev alanı ile ilgili konularda istatistikî bilgileri güncel olarak tutmak ve analizlerini yapmak,

ğ) Gerek duyulduğunda kendi görev alanı ile ilgili bilgi toplama çalışmalarını ve operasyonel faaliyetlerini, bilgilendirme ve önleme faaliyetlerini yapmak veya yapılması yönünde gerekli koordinasyonu sağlamak, bu faaliyetlerin her aşamasında daire başkanlığını bilgilendirmek, birden fazla ili kapsayan çalışmalarda daire başkanlığının başkanlığı ve koordinesinde çalışmaları yürütmek,

 

A) GÜVENLİK SORUŞTURMA VE ARŞİV ARAŞTIRMA BÜRO AMİRLİĞİNİN GÖREVLERİ;

a) İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarının gizlilik dereceli birim ve kısımları ile yurtdışı teşkilatında ve askeri, emniyet, istihbarat teşkilatlarında ve ceza infaz kurumu ve tutukevlerinde çalıştırılacak personel hakkında güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapmak,

b) Arşiv araştırmasında kullanılan projelerde aidiyetli dosya numarası çıkması ve Elektronik Arşiv Yönetim Sistemi (EAYS) projesinde dosyanın içeriğinin görünmemesi durumunda dosyanın incelemesi için Genel Müdürlükten bilgi talep etmek,

c) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması neticesinde olumsuz durumu tespit edilen şahıslar hakkında Genel Müdürlüğe dosya açılması için bilgi vermek,

ç) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması ile ilgili gelen taleplere cevap vermek,

d) Polis adayları ile polis adaylarından evli olanların eşleri hakkında güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapmak,

B) BASIN VE YAYIN BÜRO AMİRLİĞİNİN GÖREVLERİ;

a) 5187 sayılı Basın Kanunu ile ilgili mevzuatta öngörülen işlemleri yapmak,

b) Süreli yayınlar ve basılmış eserlere ilişkin adli makamlarca verilen toplatma kararlarını yerine getirmek,

c) Adli mercilerce süreli yayınlar ve diğer basılmış eserler hakkında verilen toplatma kararlarını umum valiliklere ve Genel Müdürlüğe duyurmak, arşivini tutmak, neticelerini Cumhuriyet Başsavcılığına ve Genel Müdürlüğe iletmek,

 

 

 

 

C) KAMU GÜVENLİĞİ BÜRO AMİRLİĞİNİN GÖREVLERİ;

a) Ülkemizde faaliyet gösteren özel hukuk tüzel kişileri ve yabancı kuruluşlar ile tüzel kişiliği bulunmayan yapılanmaların, kamu güvenliği aleyhine olan faaliyetlerini ilgili birimlerle koordine kurmak suretiyle takip etmek, yasalara aykırı faaliyetleri tespit edilenler hakkında gerekli işlemleri yapmak,

b) Terör kapsamı dışındaki grupların, kamu barışını bozmaya yönelik faaliyetlerini ilgili birimlerle koordine kurarak takip etmek ve yasalara aykırı faaliyetleri tespit edilenler hakkında gerekli yasal işlemleri yapmak,

c) Gayrimüslim cemaat dini merkezlerinde, seçim işlemlerinde ve çeşitli etkinliklerinde gerektiğinde güvenlik önlemleri almak, yasalara aykırı faaliyetlerin tespit edilmesi halinde yasal işlemleri yürütmek,

ç) Kamu barışının bozulmasına neden olacak şekilde halkın bir kesiminin sahip olduğu dini değerleri veya düşünceleri aşağılayan ve ibadethaneler ile benzeri amaçlarla kullanılan diğer bina ve tesislere zarar veren kişiler hakkında gerekli yasal işlemleri yürütmek,

d) Ülkenin bağımsızlığı, toprak bütünlüğü, milli güvenliği ve Cumhuriyetin Anayasada belirtilen temel niteliklerine karşı hareket edenlerin, bu amaçla yabancı kişi veya kuruluşlardan doğrudan doğruya veya dolaylı olarak kendisi veya başkası için maddi yarar sağlamaya çalışanların faaliyetlerini ilgili birimlerle koordine kurarak takip etmek ve gerekli yasal işlemleri yapmak,

e) İnkılâp Kanunlarına muhalefet edenlerle ilgili olarak Türk Ceza Kanununun 222 nci maddesine göre yasal işlemleri yapmak,

f) Atatürk’e ve Cumhurbaşkanı’na hakaret suçu ile Türklüğü, Cumhuriyeti, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ni, Devletin yargı organlarını, askerî veya emniyet teşkilatını, Türk Bayrağı’nı ve İstiklal Marşı’nı aşağılama suçları hakkında ilgili mevzuattan kaynaklanan görevleri yapmak,

g) Dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırımcılık yapmak suretiyle, kamunun kullanımına sunulmuş bir hizmetin alınmasını engelleyen veya bu hizmeti yapmaktan imtina eden şahıslarla ilgili yasal işlem yapmak,

ğ) Kamu düzeni ve güvenliğini tehdit eden, kamu barışını bozabilecek olayları ve halkın farklı kesimleri arasında ayrımcılık yapılmasını önlemek için gerekli çalışmaları yapmak ve suç işleyenler ile ilgili soruşturma İşlemlerini yerine getirmek,

Ç) SİYASİ PARTİLER BÜRO AMİRLİĞİNİN GÖREVLERİ;

a)  Siyasi partilerin kamu güvenliği aleyhine olan faaliyetlerini izlemek ve bu konuda ilgili birimlere bilgi aktarmak,  

b) Anayasa ve ilgili mevzuat çerçevesinde yapılacak seçimler ile halk oylamaları gibi her türlü seçim faaliyetinin güven ve huzur içinde yapılabilmesi için gerekli güvenlik tedbirlerinin alınmasını sağlamak,

c) Seçimlerde meydana gelen olaylarla seçim suçlan ile ilgili işlemleri yapmak, seçim günü seçim ile ilgili meydana gelen olayları takip etmek ve Başkanlığa bilgi vermek,

ç) Ülkemizde bulunan yabancıların, ülkelerinde yapılacak olan seçimlerde, o ülkenin temsilciliklerinde oy kullanmalarına olanak sağlamak amacıyla gerekli her türlü güvenlik önlemlerinin alınmasını sağlamak,

D) SENDİKALAR BÜRO AMİRLİĞİNİN GÖREVLERİ;

a) Genel grev, kanunsuz grev, işi yavaşlatma, işyeri işgali, çalışma hürriyetini engelleme gibi yasal ve yasal olmayan faaliyetleri izleyerek gerekli işlemleri yapmak ve güvenlik tedbirlerini diğer ilgili birimlerle koordine kurarak almak,

b)  Grev ve lokavtlar konusunda 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu ile 09/08/1989 tarihli ve 89/14477 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Grev ve Lokavtlarda Mülki İdare Amirlerince Alınacak Önlemlere İlişkin Tüzük hükümleri doğrultusunda gerekli işlemleri yürütmek,

c)  Sendikal kuruluşların kamu güvenliği aleyhine olan faaliyetlerini ilgili birimlerle koordine kurarak takip etmek,

 

 

 

 

 

E) TOPLUMSAL OLAYLAR BÜRO AMİRLİĞİNİN GÖREVLERİ;

a) Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu ile bu kanunun uygulanmasına dair yönetmelikte belirtilen görevleri yapmak,

b) Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa uygun veya aykırı yapılan toplantılarla ilgili güvenlik önlemlerini diğer ilgili birimlerle koordine kurarak almak ve suç unsurunun tespiti halinde adli işlemlerini yapmak,

c) Yakalama, Gözaltına Alma ve İfade Alma Yönetmeliği hükümleri kapsamında gözaltına alınan şahıslarla ilgili işlemleri yapmak,

ç) Kitlesel olarak gerçekleşen eylem ve etkinlikler ile özellikle ani gelişen veya şiddet içerikli toplumsal olayların önlenmesi amacıyla bilgi toplama çalışmaları yapmak, bu doğrultuda alınması gereken güvenlik tedbirlerini almak veya aldırmak, operasyonel faaliyetleri yapmak,

d) Mevzuatın verdiği yetki çerçevesinde görev alanına giren konularda gerekli sesli ve görüntülü tespitleri yaparak kayıtlarını tutmak, gerektiğinde adli makamlara iletmek,

e) Polis Vazife ve Salahiyet Kanunun ek 1 inci maddesi hükümleri doğrultusunda düzenlenen siyasi nitelikteki temsil, oyun, konferans, panel vb. etkinlikler ile ilgili güvenlik önlemlerini diğer birimlerle koordine kurarak almak ve suç unsurunun tespiti halinde adli işlemleri yapmak ile görevlidir.

Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik Uyarınca;

Düzenleme Kurulunun Sorumlulukları

Madde 10 — (Değişik:RG-5/8/2015-29436)

Düzenleme kurulu, başkan dahil en az yedi üyesini toplantı ve gösteri yürüyüşü başlamadan önce toplantı yerinde hazır bulundurmak  ve bunların toplantının bittiği, katılanların tamamen dağıldığı yetkili kolluk amirince kendilerine bildirilinceye kadar toplantı yerinde kalmalarını sağlamakla yükümlüdür. Bu yükümlülüğün yerine getirildiğine dair tutulan tutanak, düzenleme kurulu tarafından hazırlanarak yetkili kolluk amirine teslim edilir.

Düzenleme kurulunun çabalarına rağmen, toplantı ve gösteri yürüyüşünde sükun ve düzen sağlanamaz veya toplantı ve gösteri yürüyüşü amacı dışına çıkarsa, kurul veya toplanamadığı takdirde kurul başkanı dağılma kararı alır ve durumu derhal yetkili kolluk amirine bildirir. Bu durum, düzenleme kurulunun o ana kadar kanundan doğan sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

Toplantı ve gösteri yürüyüşünün sona erdirilmesine karar verilmesi halinde düzenleme kurulu üyeleri bu karara uyarak, yerine getirilmesi için kararın ilanı dahil, her türlü gayreti göstermek zorundadırlar.

Kanuna uygun olarak başlayan bir toplantı veya gösteri yürüyüşü, daha sonra Kanunun 23 üncü maddesinde belirtilen Kanuna aykırı durumlardan bir veya birkaçının vuku bulması sebebiyle, Kanuna aykırı toplantı veya gösteri yürüyüşü hâline dönüşürse:

a) Düzenleme  kurulu veya kurul başkanı toplantı veya gösteri yürüyüşünün sona erdiğini topluluğa ilan eder ve durumu derhâl yetkili kolluk amirine bildirir.

b) Düzenleme kurulunun veya kurul başkanının bu görevi yerine getirmemesi hâlinde, durum yetkili kolluk amiri tarafından mahallin en büyük mülki amirine bildirilir. Mahallin en büyük mülki amiri tarafından toplantının sona erdirilip erdirilmeyeceğine dair karar alınır.

c) Mahallin en büyük mülki amiri, yazılı veya acele hâllerde sonradan yazı ile teyit edilmek kaydıyla sözlü emirle, mahallin güvenlik amirlerini veya bunlardan birini görevlendirerek olay yerine gönderir.

Bu amir, topluluğa Kanuna uyularak dağılmalarını, dağılmazlarsa zor kullanılacağını ihtar eder. Topluluk dağılmazsa zor kullanılarak dağıtılır. Güvenlik kuvvetlerine karşı fiili saldırı veya mukavemet veya korudukları yerlere ve kişilere karşı fiili saldırı hali mevcutsa, ihtara gerek olmaksızın zor kullanılır.

F) ÖĞRENCİ FAALİYETLERİ BÜRO AMİRLİĞİNİN GÖREVLERİ;

a) İlde bulunan üniversite ve bağlı fakülteler ile öğrenci yurtlarında gelişebilecek olaylara karşı emniyet tedbirlerini diğer ilgili birimlerle koordine kurarak almak,

b) Yükseköğretim kurumları ve öğrenci yurtlarının yöneticileriyle koordine kurmak, öğrencileri zararlı faaliyet ve yayınlardan korumak için gerekli tedbirleri almak,

c) Şube görev alanına giren konularda yasadışı bir faaliyete katılan ve hakkında işlem yapılan öğrencilerle ilgili öğrenim gördüğü okul ve ilgili kurumlara bilgi vermek,

ç) Güvenli eğitim ortamının devam ettirilmesi amacıyla Yüksek Öğretim Kurumu, Milli Eğitim Bakanlığı ve diğer kurumlarla yapılacak işbirliğinde emniyet müdürlüğü adına koordinatörlük görevi yapmak,

d) Öğrenci gruplarınca oluşturulan yapılanmaların, kamu güvenliği aleyhine olan faaliyetlerini ilgili birimlerle koordine kurarak takip etmek, yasalara aykırı faaliyetleri tespit edilenler hakkında gerekli yasal işlemleri yapmak,

G) BİLGİ TOPLAMA VE ARŞİV BÜRO AMİRLİĞİNİN GÖREVLERİ:

a) KİHBİ Bilgi Toplama Yönergesi hükümlerini şube görev alanına giren konularda yerine getirmek,

b) İlçe Emniyet Müdürlüğü/Amirliği veya Polis Merkezi Amirliklerinde,  şube görev alanına giren bir suçla ilgili yapılan işlemlerle ilgili evrakın bir suretinin şubeye intikalini sağlamak,

c) Mevzuatın verdiği yetki çerçevesinde, şube görev alanına giren konularda yapılan kayıtların arşivi tutmak,

ç) Birim arşivinde saklama süresi dolan evrakın imhası için bürolarla koordine kurarak imha işleminin yapılmasını sağlamak ve birim arşivinde bekleme süresini tamamlayıp kurum arşivine intikal edecek evrakın kurum arşivine intikalini sağlamak,

Ğ) Nöbetçi Büro Amirliğinin Görevleri;

a) Yirmidört (24) saat çalışma esasına göre diğer kurum ve şubeler ile ekipler amirliği arasında koordinasyonu sağlamak,

b) İl genelinde şubenin görev alanına giren siyasi ve toplumsal olaylar ile diğer konuların takibini yaparak sıralı amirlere ve şube müdürüne bilgi vermek,

c) Mesai harici gelen her türlü evrakı teslim almak, önemli ve acil olanlar hakkında anında şube müdürüne bilgi vermek,

ç) Mesai saatleri haricinde sivil savunma, yangına karşı koruma ve şubenin emniyeti ile içinde bulunan kişi ve malzemelerin güvenlikleri yönünde her türlü tedbiri almak,

 

H) FİKRİ MÜLKİYET SUÇLARI BÜRO AMİRLİĞİNİN GÖREVLERİ;

a) Telif suçları ile ilgili mevzuatta öngörülen iş ve işlemleri yapmak,

b) Sinema, video ve müzik eserleri ile ilgili mevzuatta öngörülen iş ve işlemleri yapmak,

c) Sınaî mülkiyet suçları ile ilgili mevzuatta öngörülen iş ve işlemleri yapmak,

ç) Telif suçları ve sınaî mülkiyet suçları ile ilgili yapılan işlemlerin neticesi ile ilgili olay bildirim formlarını hazırlayarak Daire Başkanlığına göndermek,

d) 1117 sayılı Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kanunu gereği oluşturulan Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu Kararı ile muzır bulunan yayınları kontrol etmek, ilçelere duyurmak ve neticelerinden Genel Müdürlüğe bilgi vermek,

e) Şube Müdürlükleri, İlçe Emniyet Müdürlükleri/Amirlikleri veya Polis Merkezi tarafından telif suçları ve sınaî mülkiyet suçları ile ilgili yapılan işlemlere ait bilgileri derleyerek Daire Başkanlığına göndermek,

f) Adli makamlarca bilirkişi sıfatıyla görevlendirilmek suretiyle şube müdürlüğünün görev alınana giren konularla ilgili kaset, CD vb. materyallerin çözümünü yapmak,

 

I) EKİPLER AMİRLİĞİNİN GÖREVLERİ;

a) Şube görevlerine giren konularda gerektiğinde güvenlik önlemlerini almak, bilgi toplamak, araştırma ve kontrol görevlerini yapmak,

 b) Muhtemel yasadışı toplantı ve gösteri yürüyüşlerine yönelik ilgili birimlerle de koordine kurarak, ön bilgi toplama faaliyetlerinde bulunmak, gerektiğinde diğer görevlilerle birlikte müdahale etmek,

c) Parti, sendika ve benzeri kuruluşların lokalleri veya açılması izne bağlı veya bildirim gerektiren yerlerle ilgili tespit edilen suç unsurları hakkında ilgili büro amirliği ile müşterek hareket ederek mevzuat çerçevesinde gerekli işlemleri yapmak,

ç) Fikri ve sınai mülkiyet suçları ile ilgili mevzuat doğrultusunda gerekli işlemleri yapmak, yasalarla veya yargı kararları ile yasaklanmış her türlü materyallerin basıldığı, imal edildiği, satıldığı ve gösterildiği yerleri tespit etmek ve gerekli işlemleri yürütmek,

d) Yakalama, Gözaltına Alma ve İfade Alma Yönetmeliği hükümleri kapsamında gözaltına alınan şahıslarla ilgili işlemleri yapmak ile görevlidir.​


 

  • Polis Radyosu
  • Kurumsal E-Posta
  • Polsan
  • Polis Eşleri Derneği Eskişehir Şubesi
  • İçişleri Bakanlığı
  • CİMER
  • KGYS ESKİŞEHİR