Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

ANASAYFA

:

hukuk

Giriş

HUKUK İŞLERİ VE SORUŞTURMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Tel         : 0 222 230 27 73  - 0 505 318 26 00/ 01 02 
Adres     : Esentepe Mah. Çevre Yolu Üzeri No: 358 Tepebaşı / ESKİŞEHİR
 
 
 
 
Görevlerimiz;
 
 
a) Emniyet Müdürlüğünün yaptığı işlemlerle ilgili Valilik aleyhine idari yargıda açılan davaların savunmalarının hazırlanmasını ve alınan yetki uyarınca duruşmalarda valiliğin temsilini sağlamak,
 
b) İdari yargının idare aleyhine verdiği kararlardan kanunda yazılı şartlar var ise; itiraz, temyiz, kararın düzeltilmesi, yargılanmanın yenilenmesi ve kanun yararına bozma yollarına başvurularak, kararın açıklanması veya yanlışlıkların düzeltilmesi için ilgili mahkemelere girişimde bulunmak,
 
c) Emniyet Müdürlüğünün görev alanına giren her türlü mevzuat ve değişikliğin takip edilmesini sağlamak,
 
ç) Hukuk işleri ve soruşturmalarla ilgili mevzuatın uygulanmasına yönelik talimat, genelge ve emirleri derlemek, gerekli gördüklerinden Emniyet Müdürüne, ilgili birimlere ve bağlı ilçe teşkilatına bilgi verilmesini temin etmek,
 
d) Disiplin Kurulunca karara bağlanmak üzere intikal eden soruşturma dosyalarının kurulca görüşülüp karara bağlanması için gerekli inceleme ve hazırlıkları yapmak,
 
e) Disiplin Kurullarınca verilen kararların onay makamınca uygun görülmemesi halinde soruşturma dosyalarını yetkili Disiplin Kurulunda karara bağlanmak üzere Hukuk Müşavirliğine göndermek.
 
f) Disiplin Kurulunun oluşumu ile ilgili onayları hazırlamak, kurulun toplanması için kurul üyelerine duyuruda bulunulmasını temin etmek,
 
g) Soruşturmacı, araştırmacı ve ön incelemeci onaylarını almak,
 
ğ) Ön inceleme raporlarının soruşturma izni vermeye yetkili mercilere, disiplin soruşturma raporlarının Disiplin Kuruluna intikalini sağlamak,
 
h) Gerek uygulamadan gerekse mevzuat yetersizliğinden kaynaklanan aksamaları araştırmak, mevcut problemlerin çözüm çarelerini bulmaya çalışmak ve bu hususlarda Emniyet Müdürüne teklif ve öneride bulunmak,
 
ı) Müfettiş talep yazılarını hazırlamak,
 
i) Araştırma raporlarını araştırmayı yaptıran makama intikalini sağlamak,
 
j) 27/5/2002 tarihli ve Bakan onaylı Emniyet Genel Müdürlüğünde Sözleşmeli Olarak Çalışan Avukatların, Polislere Karşı Açılan Davalarda Görevlendirilmesi Hakkında Yönetmelik ile 9/4/1986 tarihli ve 19073 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Hakkında Dava Açılan Polis İçin Avukat Tutma ve Ücret ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre gerekli işlemleri yapmak,
 
k) Hakkında dava açılan personelin tuttuğu avukatın ücretinin ödenmesi taleplerini incelemek ve ücretin ödenmesi için gerekli işlemleri yürütmek,
 
l) Emniyet Müdürlüğü personeli hakkında yürütülen soruşturma sonucuna göre adli, idari, mali ve disiplin yönüyle yapılması gereken işlemleri koordine etmek,
 
m) Mevzuata uygun verilen diğer görevleri yerine getirmek, ile görevlidir.
  • Polis Radyosu
  • Kurumsal E-Posta
  • Polsan
  • Polis Eşleri Derneği Eskişehir Şubesi
  • İçişleri Bakanlığı
  • CİMER
  • KGYS ESKİŞEHİR